Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BUBBELS Event Styling, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten met opdrachtgevers, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30216153 ''BUBBELS Event Styling” verzorgt de styling en decoratie van evenementen, zodat ieder evenement een onvergetelijke belevenis wordt.'' Algemene voorwaarden – BUBBELS Event Styling – ​Varenmos 6 (3904 JX) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 - www.bubbelsfeesten.nl

ARTIKEL 1 Definities
1. BUBBELSFEESTEN: BUBBELS Event Styling, gevestigd aan het adres Brederodelaan 50 (3906 EJ) in Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30216153, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Brigitte Nijhof.
2. Klant: degene met wie BUBBELSFEESTEN een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: BUBBELSFEESTEN en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Website: www.bubbelsfeesten.nl

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BUBBELSFEESTEN.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van BUBBELSFEESTEN zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbieden en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 Aanvaarding aanbod
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BUBBELSFEESTEN zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Indien de klant een offerte of aanbieding mondeling aanvaardt, dan verbindt dit BUBBELSFEESTEN slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
3. Na akkoord van de offerte of aanbieding dient de klant binnen 7 dagen 50% van het volledige tarief / factuurbedrag aan te betalen. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het resterende bedrag uiterlijk 7 dagen vóór het betreffende evenement feitelijk op het rekeningnummer van BUBBELSFEESTEN staat.

ARTIKEL 5 Borg materialen en decoratie
1. Alle materialen die worden geleverd voor de opmaak van decoratie en styling van een event zijn en blijven eigendom dan wel in beheer van BUBBELSFEESTEN. Eventueel gepersonaliseerde decoratie kan in overleg door de klant worden gehouden. Algemene voorwaarden – BUBBELS Event Styling – Brederodelaan 50 (3906 EJ) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 – www.bubbelsfeesten.nl
2. Voor verhuur van de materialen en decoratie wordt een borg gerekend van minimaal € 150,- en wordt bij eventuele schade of ontbreken van materialen direct verrekend.
3. Indien de verhuurde materialen en decoratie schadeloos zijn en/of niet ontbreken, wordt de borgsom uiterlijk 7 dagen na het evenement op het bankrekeningnummer van de klant wordt teruggestort.

ARTIKEL 6 Prijzen
1. Alle prijzen die BUBBELSFEESTEN hanteert zijn in euro's, zijn inclusief 21% btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Alle prijzen die BUBBELSFEESTEN hanteert voor diens diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BUBBELSFEESTEN te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor de dienstverlening van BUBBELSFEESTEN een totaalbedrag overeen, welke berekend wordt volgens de gebruikelijke uurtarieven van BUBBELSFEESTEN en/of het aantal personen op het evenement en/of de wensen van de klant.
4. BUBBELSFEESTEN is gerechtigd om hoogstens 10% van de overeengekomen prijs af te wijken. BUBBELSFEESTEN dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
5. BUBBELSFEESTEN heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
6. Voorafgaand de ingang ervan zal BUBBELSFEESTEN prijsaanpassingen mededelen aan de klant.
7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BUBBELSFEESTEN op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn.
9. De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. In geval van annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten worden door BUBBELSFEESTEN voorafgaand het sluiten van de overeenkomst aan de klant bekendgemaakt.

ARTIKEL 7 Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BUBBELSFEESTEN gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BUBBELSFEESTEN.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BUBBELSFEESTEN zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BUBBELSFEESTEN op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BUBBELSFEESTEN dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BUBBELSFEESTEN te betalen. Algemene voorwaarden – Bubbels Event Styling – Brederodelaan 50 (3906 EJ) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 - www.bubbelsfeesten.nl

ARTIKEL 8 Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 9 Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BUBBELSFEESTEN te verrekenen met een vordering op BUBBELSFEESTEN.

ARTIKEL 10 Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BUBBELSFEESTEN enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

ARTIKEL 11 Uitvoering van de overeenkomst
1. BUBBELSFEESTEN voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De klant geeft BUBBELSFEESTEN zoveel mogelijk zeggenschap over de creatieve invulling van de opdracht voor zover in de gegeven situatie redelijk en mogelijk is.
2. BUBBELSFEESTEN heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BUBBELSFEESTEN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zo dient de klant ervoor zorg te dragen dat de betreffende evenementlocatie minimaal 6 uur voorafgaand het evenement aan BUBBELSFEESTEN beschikbaar wordt gesteld.
5. Het afbouwen van de locatie door BUBBELSFEESTEN kan tot 00:00 uur. Voor het afbouwen na 00:00 uur geldt een uurtarief van € 100,- per uur.

ARTIKEL 12 Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BUBBELSFEESTEN.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BUBBELSFEESTEN de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BUBBELSFEESTEN redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

ARTIKEL 13 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen. Algemene voorwaarden – Bubbels Event Styling – Brederodelaan 50 (3906 EJ) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 - www.bubbelsfeesten.nl

ARTIKEL 14 Vrijwaring
De klant vrijwaart BUBBELSFEESTEN tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BUBBELSFEESTEN geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 15 Klachten
1. De klant dient een door BUBBELSFEESTEN geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BUBBELSFEESTEN daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen BUBBELSFEESTEN uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat BUBBELSFEESTEN in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting(en) van de klant niet op.

ARTIKEL 16 Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BUBBELSFEESTEN.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BUBBELSFEESTEN ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid
1. BUBBELSFEESTEN is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BUBBELSFEESTEN.
2. Indien BUBBELSFEESTEN aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. BUBBELSFEESTEN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien BUBBELSFEESTEN aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

ARTIKEL 18 Recht op ontbinding en annuleringsvoorwaarden
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer BUBBELSFEESTEN toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Algemene voorwaarden – Bubbels Event Styling – Brederodelaan 50 (3906 EJ) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 - www.bubbelsfeesten.nl
2. Is de nakoming van de verplichtingen door BUBBELSFEESTEN niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat BUBBELSFEESTEN in verzuim is.
3. BUBBELSFEESTEN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BUBBELSFEESTEN kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
4. In het geval van annulering aan de zijde van de klant gelden worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: • 72 uur voor aanvang van het evenement: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging: • 24 uur voor aanvang van het evenement: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging: • bij annulering op de eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 19 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BUBBELSFEESTEN in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BUBBELSFEESTEN kan worden toegerekend in een van de wil van BUBBELSFEESTEN onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BUBBELSFEESTEN kan worden verlangd.
2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor BUBBELSFEESTEN 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk totdat BUBBELSFEESTEN er weer aan kan voldoen.
3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4. BUBBELSFEESTEN is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 20 Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

ARTIKEL 21 Wijziging algemene voorwaarden
1. BUBBELSFEESTEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BUBBELSFEESTEN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Algemene voorwaarden – Bubbels Event Styling – Brederodelaan 50 (3906 EJ) Veenendaal info@bubbelsfeesten.nl - KvK 30216153 - www.bubbelsfeesten.nl

ARTIKEL 22 Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BUBBELSFEESTEN.

ARTIKEL 23 Intellectueel eigendomsrecht
1. BUBBELSFEESTEN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen en foto's, schetsen modellen etc., tenzij anders overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUBBELSFEESTEN (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
3. BUBBELSFEESTEN werkt samen met een fotograaf. De auteursrechten van de foto's liggen in beginsel bij de fotograaf (maker van de foto's), tenzij hierover tussen BUBBELSFEESTEN en de fotograaf onderling afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

ARTIKEL 24 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat BUBBELSFEESTEN bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.
2. Partijen proberen bij een geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst, eerst onderling in overleg te treffen of mediator in te schakelen.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BUBBELSFEESTEN is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.